Anıtların Korunması

Yazılıkaya/Midas Kenti ve Vadisinde birçok anıt bulunmasına karşın günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar genellikle en anıtsal olan Yazılıkaya/Midas Anıtı üzerinde yoğunlaşmıştır. Yazılıkaya-Midas Anıtı ile ilgili ilk koruma proje çalışmaları, Eskişehir Valiliği’nin 2.12.1981 gün ve 1882 sayılı yazıları ile Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşan bir ekip ile başlamıştır. Yerinde yapılan ilk incelemelerden sonra bir rapor sunulur; İkinci çalışma Anadolu Üniversitesi’nin girişimleri ile 1983 yılında gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında çeşitli üniversitelerden oluşturulan bir heyet, anıtı yerinde inceler ve yapılması gerekli işlerle ilgili bir rapor hazırlar; Üçüncü çalışma, 1988 yılında Eskişehir Valiliği’nin başkanlığında başlatılmıştır. “Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu” 191 Konu başlığı ile ilgili ilk inceleme raporları valiliğe sunulduktan sonra Eskişehir Valiliği ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında 88-02-01-05 kod numaralı “Midas (Yazılıkaya) Anıtı’nın Fotogrametrik Belgelenmesi” konulu bir proje sözleşmesi imzalanmasına karşın bir sonuca ulaşmaz. Son olarak 1994 yılında Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün isteği üzerine Anadolu Üniversitesi adına Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü “Midas Şehri ve Yazılıkaya Köyü Koruma ve Çevre Düzenlemesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. Proje, 1995 yılında Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na teslim edilmiş, fakat proje aşamasından ileriye gidememiştir.

Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yatırım Bütçesinden aktarılan ödeneklerle hazırlanan Midas Anıtı rölöve ve restitüsyon projeleri Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2013 tarih ve 1595 sayılı karar ile, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri ise 04.12.2013 tarih ve 1975 sayılı karar ile onaylanmıştır. İhalesi ise Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 02.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Eskişehir Yazılıkaya Midas Anıtı Restorasyonu” işine yönelik çalışmalar 27.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmış ve 2016 yılında çalışmalar tamamlanmıştır.

11-13.08.2017 tarihleri arasında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğünden Müdür Ali Osman Avşar, Uzman Burak Aydoğdu, Uzman Bekir Erzurumluoğlu., Ebru Ertuğrul Kocaçınar’dan oluşan ekip tarafından, Yazılıkaya/Midas Vadisi ve Doğanlı Vadisi’nde bulunan anıtlar yerinde incelenerek gerekli olan konservasyon ön çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yazılıkaya Kentinde inceleme yapılan alanlar; Yazılıkaya/Midas Anıtı, Sarnıçlar, Bitmemiş Anıt, Sümbüllü Anıt Altarlar ve vadide bulunan Areyastis Anıtıdır. Aynı zamanda Doğanlı Vadisinde bulunan Doğanlı Kale ve Gerdek Kaya Mezarı incelenerek bozulmalar tespit edilmiştir. Detaylı raporlar analiz sonuçlarının incelenmesi sonucunda hazırlanarak sunulacaktır.

Galeri

2017 © Yüzey Araştırmaları - Tüm hakları saklıdır.